ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัคร
เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยครับ