ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ใบสมัครประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วน ดังนี้


ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัคร
ส่วนที่ 2 การรับสมัคร
ส่วนที่ 3 หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (สำหรับผู้สมัครที่ต้องขออนุมัติต้นสังกัดเพื่อเข้าอบรม)
ส่วนที่ 4 หนังสือรับรอง (สำหรับผู้สมัครจากภาคเอกชนที่ไม้ต้องขออนุมัติต้นสังกัดหรือเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร-เจ้าของกิจการ) ผู้สมัครจะต้องให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรอง

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ และเมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการพิมพ์เอกสารตัวจริงส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูปโดยการติดห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีเอกชน
 • เจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน ขอหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 • ผู้บริหารระดับสูงของเอกชน โปรดแนบโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารมาด้วย
การรับสมัคร
 1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 2. ในการสมัคร เมื่อผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
 3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร(แฟกซ์) หรือ Email
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9614
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8186

หรือ แพทยสภา

นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-474-8998
นางสาวปริมาส ป้องเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 084-321-3111
นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ หมายเลขโทรศัพท์ 062-001-1554
Email: tmckpi@gmail.comหรือ fax 02-692-7222

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

            การสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดคุณสมบัติประเภทต่างๆ ในประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่องคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ซึ่งกำหนดว่าบุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรได้ จะต้องเป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ซึ่ง มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี (นับจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร)โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)
 2. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเดิม)
  • ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป
  • ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  • ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
 3. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 8 เทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการกองเดิม)
 4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) ในตำแหน่งนายก หรือปลัด
 5. นายทหารหรือนายตำรวจที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอกขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์กร
 6. แพทย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดำรงตำแหน่งบริหารของคณะแพทยศาสตร์
 7. แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 8. แพทย์ผู้บริหารในภายใต้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้หน่วยงานรัฐอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 9. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี(นับจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
  **ผู้สมัครในคุณสมบัติข้อที่ 9 จะต้องทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ จะแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ให้ทราบต่อไปหลังจาก การปิดรับสมัคร
 10. เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรืองานสาธารณสุข

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข (ตามคุณสมบัติข้อ 2 และ ข้อ 3)
ประเภทที่ 2 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ตามคุณสมบัติข้อ 6)
ประเภทที่ 3 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากทหาร ตำรวจ กทม. และองค์กรของรัฐอื่นๆ (ตามคุณสมบัติข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 8)
ประเภทที่ 4 ผู้บริหารทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน (ตามคุณสมบัติข้อ 7)
ประเภทที่ 5 ผู้บริหารหรือผู้มีประสบการณ์บริหารในภาครัฐอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์และสาธารณสุข (ไม่ใช่แพทย์) ผู้บริหารในกระบวนการนิติบัญญัติ ผู้บริหารสภาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ ผู้บริหาร ในกระบวนการยุติธรรม ผู้บริหารในกระบวนการคุ้มครองประชาชน ผู้บริหารในกระบวนการสื่อสาธารณะ ผู้บริหารการเงินการคลังระดับประเทศ ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอื่น ๆ และผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้รับเชิญ จากแพทยสภา (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, และ ข้อ 10 )
ประเภทที่ 6 ผู้บริหารจากองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์และสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตามคุณสมบัติ ข้อ 9) โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)

**ผู้สมัครประเภทที่ 6 (ตามคุณสมบัติข้อที่ 9) จะต้องทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ จะแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ ให้ทราบต่อไปหลังจากการปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีขึ้นไป
 2. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
 3. ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมในระดับพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม