กำหนดการประชุม นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 กลุ่มที่ไม่ใช่แพทย์ (Non Med)


การประชุม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง กลุ่มที่ไม่ใช่แพทย์ (Non Med) รุ่นที่ 8 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

 

กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมและบรรยาย โครงสร้างระบบแพทย์ไทย และหลักสูตร ปธพ. สำหรับ non-med
บรรยายพิเศษ “ข้อควรรู้เมื่อต้องเรียนกับแพทย์ (Med) และศัพท์ทางการแพทย์”    โดย  พลอากาศตรี นพ.วรงค์ ลาภานันต์ ปธพ.7

# เสวนาเรื่อง รัก แบ่งปัน เสียสละ และห่วงใย คือ หัวใจของ ปธพ.  โดย

1.คุณเอนก จงเสถียร    (ผู้ก่อตั้ง Too Fast To Sleep ,ปธพ.5)
2.คุณกิตติ พัวถาวรสกุล   (บ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน),   ลิ้มเหล่าโหง่ว, ปธพ.6)
3.คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง    (บ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ปธพ.6)
4.คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล   (อดีตรองประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีหลายกระทรวง, ปธพ.7)
5.คุณสิริเกศ จิรกิติ   (บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ปธพ.7)
6.คุณช่อผกา วิริยานนท์   (บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, ปธพ.5)  ผู้ดำเนินการเสวนา