ทำเนียบรุ่น ปธพ.2


ทำเนียบรุ่น ปธพ.2

 

                หลังจากหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 ดำเนินการจนจบการศึกษาจนสมบูรณ์แล้ว ทางแพทยสภาได้ประเมินผล นำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยโดยได้เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้ บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) ขึ้นต่อเนื่องและรับนักศึกษาจำนวน 120 คนเท่ากัน พิธีเปิดการศึกษามีขึ้นวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสัตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ โดยมี ฯพณฯชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้ บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 แสดงปาฐกถาพิเศษ  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภาอาวุโส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้บรรยายถึงที่มาของหลักสูตรฯ ตลอดจนข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบแพทย์ไทย ให้กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมทั้ง 120 ท่าน

1 นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2 นางกรรณิการ์  เทววิชชุลดา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด
3 นพ. เกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
4 พ.อ. นพ.เกษม  ภิญโญชนม์ รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายวชิราวุธ สังกัดกองทัพภาคที่ 4
5 นายเขมทัตต์  พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
6 นางจงกล  อินทสาร หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบางปะหัน
7 นพ.จักร  สมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
8 นพ.จารุวัฑ  ใช้ความเพียร "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
"
9 รศ.นพ.จิตตินัดด์  หะวานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 ร.ต.อ.จิรสวัสดิ์  สุรฤทธิ์ธำรง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 
11 นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 นางชมัยพร  หนุนภักดี ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส(ประเทศไทย)จำกัด
13 นพ.ชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
14 นายชัยวัฒน์  คณิตวรานันท์ ผู้จัดการทั่วไป Broadcast  Vitamin B Limited 
15 นพ.ชาติชาย  กิติยานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลมะการักษ์
16 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
17 ทพ.ชำนาญ  ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
18 นายชูวงษ์  แซ่ตั๊ง (เสียชีวิต) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด (เสียชีวิต)
19 น.ส.ณารินี  ตะล่อมสิน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ตะล่อมสิน 
20 น.ส.ณิรดา  อัศดามงคล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางมด
21 พญ.ดวงพร  อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ
22 น.ส.ดารณี  คัมภีระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
23 นพ.ถนอม  จิวสืบพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
24 นพ.ทรงพล  ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
25 พญ.ทัศนีย์  ตันติฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
26 ดร.ทิพย์สุดา  กิจจาพิพัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท TPP และ เอกรัฐกรุ๊ป
27 นางสาวทิพวรรณ  รู้ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานทั่วไป บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด
28 รศ.พญ.ทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
29 พล.ท.นพ.ธวัชชัย  ศศิประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
30 นางนภสร  ประนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รูม บาย ดีไซน์ จำกัด
31 นายกิติพัฒก์  เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด
32 นพ.นิธิวัฒน์  กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
33 นายนิพนธ  ตั้งแสงประทีป บรรณาธิการบริหารไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวี
34 ภญ.นิภาพร  กุลพาณิชย์ Country Business Head บริษัท แอ๊บวี่ จำกัด
35 น.ส.นิรบล  ภัททิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
36 "ดร.ทนพญ.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน
(เสียชีวิต)" อดีตสมาชิกวุฒิสภา
37 พล.ต.นพ.นิวัฒน์  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ
38 นพ.บัญชา  ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
39 ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
40 นายปกรณ์  สุคนธชาติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานคดีแรงงาน ภาค 7
41 นางประไพจิตร  อ้นจู ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์  Director of  Service system  Management  Bureau
42 นายประเวศ  รักษพล ตุลาการศาลปกครอง
43 นายประสพ  สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
44 นพ. ปราโมทย์  นิลเปรม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
45 นพ.ปราโมทย์  ผลดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการพัฒนาสังคม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
46 นพ.ปิยภัทร  นภวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
47 น.อ.นพ.ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
48 น.ส.พจนา  สุขสมานวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการตลาด     บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
49 นพ.พรชัย  พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
50 นางพรรณี  จารุสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด
51 นพ.พิชัย  แพร่ภัทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
52 นพ.พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย
53 นพ.พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ
54 นพ.ไพบูลย์  เอกแสงศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม
55 นพ.ภักดี  สรรค์นิกร ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ / แพทยสภา
56 นพ.ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
57 นางภาวนา  คุ้มตระกูล ผู้อำนวยสำนักบริหารกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
58 นายแพทย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
59 นายมนัส  แจ่มเวหา อดีตอธิบดีกรมการบัญชีกลาง 
60 นายมานิต  นพอมรบดี อดีตสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร ราชบุรี
61 นพ.ยุทธ  โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
62 นพ.ยุทธนา  สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  กิ่งแก้ว
63 ผศ.นพ.ยุทธนา  อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
64 น.ส.ยุวดี  บุญครอง ประธานกรรมการ บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
65 น.ส.รัชนี  วโรกร "ประธานกรรมการบริหาร บจก.ซีแอทเทิล ไลฟ์ซายน์
"
66 น.ท.พญ.ลักษมี  ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจนเนอรัล
67 พญ.ลินดา  ไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
68 นพ.ลือชา  บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
69 นายเลอศักดิ์  เพชรคัมภีร์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
70 พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
71 น.ส.วราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
72 นายวโรกาส  ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและขาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
73 นพ.วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
74 พล.อ.ต.นพ.วันชัย  ศิริเสรีวรรณ นายทหารปฏิบัติการ แพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
75 นางวันดี  พิศนุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
76 น.ส.วันทนีย์  อิสระไพจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
77 น.ส.วารีรัตน์  ตั้งธนกูล กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)”    
78 ผศ.พญ.วิกันดา  ลิมปิอังคนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
79 นายวิทยา  แก้วภราดัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
80 นพ. วิทยา  วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า
81 นายวินัย  สวัสดิวร เลขาธิการสํานักงาน สปสช.
82 พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
83 ทพ.วิโรจน์  อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
84 พญ.วิวรรณ  นิติวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร สำนักผู้บริหาร บริษัท รัชวิภาเอ็มอาร์ไอเซ็นเตอร์ จำกัด
85 ผศ.นพ.วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
86 พลอากาศตรี นพ. วิษณุ  ภู่ทอง เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ 
87 นายวีรวัฒน์  มีแก้ว Director-Government/Public Affairs and Market Access บ.Johnson and Johnson
88 นพ.วีระเดช  ถิระวัฒน์ รักษาการรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
89 นพ.วีระศักดิ์  พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
90 ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91 พลตรี นพ.วุฒิไชย  อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สังกัด กองทัพภาคที่ 3
92 ภก.ศักดิ์ศิลป์  วิมุกตานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
93 ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร"
94 รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
95 พล.อ.ท.นพ.ศุภโชค  จิตรวาณิช ประสาทศัลยแพทย์ ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
96 พญ.โศรยา  ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
97 รศ.พญ.สมจิต  พฤกษะริตานนท์ รองประธาน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย แพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
98 รศ.นพ.สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99 พล.ต.ท นพ.สมบูรณ์  ตันตระกูล นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
100 นพ.สมบูรณ์  ทศบวร หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
101 นพ.สิน  อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการแพทย์กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
102 นพ.สุชาติ  พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก 
103 คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยพึ่งไทย
104 ภญ.สุนันทา  พันธุ์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
105 ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 
106 พญ.สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มรพ.สมิติเวชและรพ.บีเอ็นเอช 
107 ผศ.ดร.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 นพ.อนันตศักดิ์  อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล
109 นายอนุชา  กาศลังกา นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ สำนักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข
110 นพ.อนุชิต  จางไววิทย์ หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลปัตตานี
111 พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
112 นพ.อภิชาติ  รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1
113 น.ส.อรรจยา  อินทรประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
114 นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปต จำกัด (มหาชน)
115 พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์  พรมณฑารัตน์ นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย
116 น.ส.อลิสา  เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด,บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด
117 พล.อ.อ.นพ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
118 ร.อ. นพ.อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
119 นายอัฐ  ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท
120 พล.อ.นพ.อิสสระชัย  จุลโมกข์ รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?