ทำเนียบรุ่น ปธพ.4


ทำเนียบรุ่น ปธพ.4

 

 

               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรประประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.4 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  และ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา  และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฯ ณ ห้องบรรยาย อวย  เกตุสิงห์  อาคารศรีสวรินทิรา  และ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาล ต้นกำเนิดของหลักสูตร ปธพ.” และ 14.30 น. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.4 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภาและกล่าวต้อนรับ พร้อม บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร”

               แนะนำหัวข้อวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มในส่วนของแพทยสภา โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อกรรมการแพทยสภาซซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปแล้ว 3 รุ่น ในการนี้แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีมติให้จัดอบรม รุ่นที่ 4 ต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมจำนวน 130 ท่าน

1 พลอากาศโท นพ.กลศร ภัคโชตานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2 นางกาญจนา อนุรักษ์กมลกุล กรรมการบริหาร  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
3 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
4 นางสาวเกศมณี แย้มกลีบบัว ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลโมชั่น เซอร์วิส จำกัด
5 ผศ.นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข
6 นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย โรงพยาบาลนนทเวช
7 นายแพทย์จงรัก เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
8 นายจิรวัฒน์  สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)
9 นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
10 นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระราม 9
11 ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย / กรรมการ บริษัท แปซิฟิคไปป์ จำกัด (มหาชน)
12 นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย ผู้อำนวยการสำนักแผนและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
13 พลโท นพ.ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
14 รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ รองศาสตราจารย์ ภาคจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15 นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
16 ผศ.นพ.ดร.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
17 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
18 นางฐาณิญา  พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN2 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
19 นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
20 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 
21 แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
22 นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
23 นายแพทย์ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
24 นายแพทย์ทรงชัย ศรีวิโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
25 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
26 นายทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1
27 พลตรี นพ.ทักษิณ เจียมทอง ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
28 นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
29 นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
30 นายแพทย์ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
31 นางธีรดา สุธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
32 นายธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
33 พลอากาศเอก นพ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สป)
34 ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35 เรืออากาศโท นพ.นำ  ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
36 นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข
37 นางนิตยา โฉมงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด
38 นายแพทย์นิพนธ์ ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
39 นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โรงพยาบาลวัฒโนสถ
40 นางนุชนาฏ อุตมาภินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด
42 นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
43 นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
44 พันโท นพ.บุระ  สินธุภากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
45 นายแพทย์บูรพา กาญจนบัตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
46 นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
47 รศ.พลตรี(ญ) พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ผู้อำนวยกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
48 ภก.ประยูร ศิริวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด
49 นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
50 พลตรี นพ.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกก
51 นายปรีชา ธรรมพิภพ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทโอเชี่ยน มีเดีย จำกัด
52 นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชัยภูมิเพิ่มทรัพย์ จำกัด
53 แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
54 นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
55 นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรรมการกฤษฏีกา สำนักงานคณะกรรมการกฏษฏีกา
56 นางปิยาภรณ์ แสนโกศิก เลขาธิการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์ 
57 นางเปรมฤดี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด
58 นายแพทย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
59 นายพนาสันต์  สุจริตพานิช ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่ม 1  โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย
60 นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
61 นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
62 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK
63 นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
64 นายแพทย์ภูวัต  จารุกำเนิดกนก เหรัญญิก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
65 นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณัฐพรรษ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
66 นายมานิต มัสยาวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท โมเดไทย จำกัด
67 นายแพทย์มานิตย์ ศิริกังวาลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสรีรักษ์
68 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
69 นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กรรมการแพทยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
70 รศ.พันเอก นพ. รชต ลำกูล หัวหน้าศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
71 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
72 พลตรี นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม 
73 นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
74 นายแพทย์เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี 2
75 รศ. นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 พลตำรวจตรี นพ.วัชรพงษ์ ศิวเวชช นายแพทย์ (สบ.6) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
77 นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
78 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จังหวัดนนทบุรี 
79 ศาสตราจารย์ นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
80 พลเรือโท นพ.วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ ทหารเรือ  
81 นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
82 นางรัตนา ตัณฑกุลนินาท ประธานกรรมการ บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จำกัด
83 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
84 นายวีระชัย ชมสาคร รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
85 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
86 แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
87 นางสาวศิริพันธ์ บูรณะวรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มวีพี แคปปิตัลจำกัด
88 นาวาเอก นายแพทย์ศุภกรณ์ วิณวันก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง
89 นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
90 นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
91 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
92 นายสพัชญ์นนทน์  เซสพีเดส ผู้อำนวยการโครงการ YCM ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม
93 นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ป.พม.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
94 นายแพทย์สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานบริหารมูลนิธิ พอ.สว.
95 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
96 นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
97 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
98 ศ.กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล ประธานคณะกรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
99 พลเอก นพ. สายัณห์  สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
100 พลเอก นพ.สาโรช  เขียวขจี อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
101 นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
102 นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
103 นางสุดา ทองผดุงโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
104 นางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มอีซี แฮนด์ลิ่งส์ เซอร์วิส จำกัด
105 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
106 นายแพทย์สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี
107 ดร.สุนันท์  สิงห์สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย 
108 นางสุมาลี ลิมปโอวาท ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
109 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา​ (อย.)
110 นายแพทย์สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ อายุรแพทย์โรคไต ประจำโรงพยาบาลอุดรธานี
111 รศ. นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
112 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
113 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
114 ศาสตราจารย์นายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ
115 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
116 พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
117 ทันตแพทย์ อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
118 ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
119 นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร ประธานกรรมการ  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด
120 นางอภิสมา ชาญสืบกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
121 นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
122 นายแพทย์อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี
123 นางอังคณา วงศ์วีรธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด
124 รศ. พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์
125 รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
126 นายอนุรุทธิ์ โค้วคาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-เทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
127 ดร.อำมร เชาวลิต อนุกรรมการแรงงานฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
128 นายอิสสระ สมชัย นักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์
129 นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
130 นางอุไรวรรณ มณีโชติ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?