ทำเนียบรุ่น ปธพ.7


ทำเนียบรุ่น ปธพ.7

 

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมคณะกรรมการแพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง นำคณะนักศึกษา ปธพ 1-7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลังจากนั้น นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.7 และคณะนักศึกษาได้ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้คณะนักศึกษา ปธพ.7 ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติและความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์ปัจจุบัน

          พิธีเปิดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย : กับอนาคตของสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ปธพ.7 โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้บริหารทางการแพทย์ในอนาคต”โดยมีแพทย์ผู้บริหารทางการแพทย์สายสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 140 ท่าน ที่ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ และเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทาง วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมด้วย

1 แพทย์หญิงกนกกร สวัสดิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
2 นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 
3 นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
5 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6 นายไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด
7 พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
8 นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เจ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
9 แพทย์หญิงจัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11 พันเอก นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล หัวหน้าศูนย์เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
12 ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย รองกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเคมบริดจ์ โกลบอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
13 นางสาว ชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล 
14 นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการบริหารฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
15 ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
16 นายชวาล เหมมณฑารพ ประธานกรรมการ บิษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
17 พลตรี นพ.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  กรมแพทย์ทหารบก 
18 นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
19 นายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
20 นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
21 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
22 นางสาวณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรการค้า จำกัด (โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ)
23 รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 นางสาวณัฐพัชญ์ บุณยรัตน์วาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที สมาร์ท กรุ๊ป จำกัด
25 นายดนุพร ปุณณกันต์ กรรมการบริหาร  บริษัท ฟลูเฮ้าพลัส จำกัด
26 แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
27 ดร.ดุษฎา นันตา กรรมการบริหารบริษัทสวิมมิ่งคิดส์ (ไทยแลนด์) และบริษัท เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
28 พันเอก ผศ.นพ.ดุสิต สถาวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
29 นายแพทย์เดชา พงษ์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง
30 นายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
31 รองศาสตราจารย์ พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32 นางสาวทิพอุษา อุทยานานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด
33 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
34 รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
35 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
36 นาวาอากาศเอก นพ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
37 นายแพทย์ธิติ บุญมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
38 นายแพทย์นพรัตน์ โง้วจุงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
39 พลตำรวจโทนพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ นายแพทย์ (สบ.8) โรงพยาบาลตำรวจ
40 นางนันทนา มธุรสตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
41 นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
42 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
43 นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
44 นายเนติพันธ์ บุญมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ศาลอาญา สำนักงาน ศาลยุติธรรม
45 นายบัว แก้วจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ศาลแพ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม
46 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
47 รองศาสตราจารย์ พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
49 นายแพทย์ปรเมศวร์ ไตรภพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า
50 นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร นายแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
51 นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
52 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
54 นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
55 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
56 นายแพทย์ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
57 พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
58 นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ฮันชิน จำกัด
59 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
60 นายพรชัย รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
61 นายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย หอการค้าไทย
62 นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
63 พลตำรวจตรีหญิง พญ.พรเพ็ญ บุนนาค นายแพทย์ (สบ.7) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
64 นางพรสรรค์ กำลังเอก กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
65 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
66 นายแพทย์พัฒนา โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิก โรงพยาบาลเทพปัญญา
67 นายพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
68 นาวาเอกหญิง พญ.พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ หัวหน้าศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
69 พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
70 นางสาวพุทธชาติ พงศ์สุชาติ นักแสดงและพิธีกร (สื่อมวลชน) บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส จำกัด
71 พันเอก(พิเศษ) ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี ผู้อำนวยการกองกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
72 นางไพพิศ จันทรสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7 สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด
73 แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภาวิน เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
75 นางภิมลภา สันติโชค Managing Director Chief Country Office,Thailand [Deutsche Bank]
76 นายแพทย์ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี
77 นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
78 นางมยุระ ช่วงโชติ รองเลขาธิการประจำสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
79 แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
80 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
81 นายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี 2
82 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
83 นางสาวรัตนา กิตติพิบูลย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม
84 นางรัตนา เตชะพันธ์งาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด
85 พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด
86 พลอากาศตรี นพ.วรงค์ ลาภานันต์  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
87 นางวรภา มนต์อารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัด
88 นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
89 นางสาววราภรณ์ วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
90 นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
91 นางวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
92 นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
93 รองศาสตราจารย์ นพ.วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
96 พลตรี นพ.วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
97 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
98 นางวิภาดา สีตบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเลศ ฟู้ด จำกัด
99 นายวิโรจน์ อาภรณ์วิรัตน์ กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทยยานยนต์ จำกัด
100 นางวิลาวัลย์ ผุดผ่อง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดอุตสาหกรรมและโครงการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด
101 นายวิศิษฐ์ ชวลิตานนท์ กรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัทอีออนเมด จำกัด
102 พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค  ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
103 ศาสตราจารย์ นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
104 นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
105 นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
106 รองศาสตราจารย์ นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
107 นางสาวศิริพร ยอดวานิช รองประธานกรรมการ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
108 นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง
109 ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
110 นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี
111 นายสมพล วิชัยดิษฐ ที่ปรึกษา บริษัท อีสท์ วินด์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด 
112 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา
113 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
114 นายแพทย์สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุตติ 
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท นพ.สาธิต คูระทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
116 นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
117 พลตรี นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
118 นางสิริเกศ จิรกิติ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
119 นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
120 นาวาอากาศเอก นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ ผู้อำนวยการกองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
121 นาวาตรี พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด
122 นายสุชาติ ชวางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเวนตี้เฟิร์สอ๊อกท์ เรคคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
123 นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้ช่วยอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 นายสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
126 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
127 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
128 นางสุภาวดี ขีดขิน นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
129 นายสุเมธ ศิริพรพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
130 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
131 รองศาสตราจารย์ นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
132 พันเอก นพ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 
133 แพทย์หญิงเสาวนินทร์ อินทรภักดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน
134 นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท วัชรพล จำกัด
135 นางโสมนัส นิลเจียรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานจักรพงษ์ทนายความ จำกัด
136 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรีเบล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
137 นายอธิโชค วินทกร ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
138 พลอากาศตรี นพ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
139 นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการ ทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
140 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?