ทำเนียบรุ่น ปธพ.8


ทำเนียบรุ่น ปธพ.8

 

            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง นำคณะนักศึกษา ปธพ 1-8 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลังจากนั้น นักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.8 ได้ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้คณะนักศึกษา ปธพ.8 ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติและความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์ปัจจุบัน

          และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ปธพ.8 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้นำ” และพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) โดยมีแพทย์ผู้บริหารทางการแพทย์สายสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 151 ท่าน ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ และเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทาง วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมด้วย

 

1 ทพญ.ดร. กนกพร พะลัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
2 นาย กมล สกลเดชา ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด 
3 ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริหารงานทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 นาง กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 นาง กรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )
6 นาง กรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด  บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
7 นพ.กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์ รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
8 พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
9 นาย กษม จันทรประเสริฐ กรรการบริหาร ฝ่ายบริหาร รพ.เพชรเวช
10 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
11 นาย กาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
12 นพ.กิติกรณ์ ชลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ.เปาโล พระประแดง
13 นาย กุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
14 นาย เกรียงไกร ล้ำเลิศปัญญา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็มวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
15 นาวาเอก นพ.เกรียงไกร​ กลิ่นทอง หัวหน้างาน​สิทธิประโยชน์ ​/แพทย์​บริการสุขภาพ(ประสาท​ศัลยแพทย์)​ ฝ่ายการเงิน รพ.สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ กรมแพทย์ทหารเรือ
16 นาง เกวลี จินดาสมบัติเจริญ อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด
17 นาง เกศรา มัญชุศรี กรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวตกรรม ม.ธรรมาศาสตร์
18 นาย โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,รองโฆษก สำนักงานอัยการสูงสุด 
19 นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
20 นาย โฆษิต บุญเรืองขาว ประธานสายธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด
21 นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
22 ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริหารส่วนกลาง บริษัท บี.เอ็น บราเดอร์ จำกัด
23 พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรพ.ในเครือบางปะกอกและปิยะเวท
24 ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.รามคำแหง จำกัด มหาชน
25 นาย ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
26 นาย ชนินทร์ รุ่งแสง ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิป้ตย์ Democrat Party 
27 น.อ.นพ.ชวลิต ดังโกสินทร์ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
28 น.อ.(พิเศษ) นพ.ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
29 นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย
30 นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข
31 นาย ชาย ปถะคามินทร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด )
32 นาย ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม
33 พ.อ. นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
34 นางสาว ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
35 ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
36 นาง ณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
37 นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการ รพ.เปาโล เกษตร
38 นางสาว ทรงสมร สุขบุญทิพย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด
39 นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
40 พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ รองหัวหน้างานกลุ่มงานอายุรศาสตร์  รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ สาธารณสุข
41 ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร ประธานกรรมการบริหาร บริหาร บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
42 นาง ธนิตรา คฤหวาณิช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด
43 นพ.ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการ รพ.วิภาราม อมตะนคร
44 ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
45 ผศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 นาย ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
47 ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
48 ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถี 
49 นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 นาย นพดล ก่อนิธิ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศ สํานักข่าวไทย บริษัท อสมท จํากัด(มหาชน)
51 นาย นพดล ตัณศลารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
52 นางสาว นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
53 นาย นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ กระทรวงแรงงาน
54 นาง นารี บุญธีรวร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม กองบริหารการลงทุน กระทรวงแรงงาน
55 นาย นิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยูทรอนิกซ์ จำกัด
56 นาง นุชรินทร์ โกวิทคณิต กรรมการผู้จัดการบริหาร  บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด
57 พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ซานเปาโล หัวหิน
58 นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
59 นพ.ประกาศิต สงวนจิตร ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
60 ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
61 นาย ประจีน ชอบทางศิลป์ "รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต
เเละประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม"
62 นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการ รพ.อ่างทอง สาธารณสุข
63 นางสาว ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
64 นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
65 นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
66 พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.เบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
67 ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
68 พล.ต.ต.นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์ (สบ๖) รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
69 นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการ รพ.ลำพูน กระทรวงสาธารณสุข
70 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์
71 นาย พรชัย พรศิริโกศล กรรมการผู้จัดการ บรืษัท โกบเบิลเล้าส์ ทีเค บีเคเค จำกัด
72 ผศ.พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
73 นาย พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ประธานศูนย์พัฒนาเมือง ม.รังสิต) 
74 นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย อาจารย์หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
75 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการบริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)
76 นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
77 นาย พลีส เทอดไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม
78 นาย พัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
79 นาง พิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพรรคการเมือง ประจำ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
80 นาย พีระเดช นพทีปกังวาล กรรมการบริหาร บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด
81 ผศ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
82 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุดมศึกษา
83 นาย ไพรัช ตุงคเศรวงศ์ ผู้จัดการ  บำรุงกิจฟาร์ม
84 รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการ รพ.สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
86 นพ.ภูริช ประณีตวตกุล รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
87 รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
88 นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
89 นาง มาลินี เกลี้ยงล่ำ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร  บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
90 นาย เมทนี บุรณศิริ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทนีโน่ บราเดอร์ส จำกัด
91 พญ.เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
92 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร  เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
93 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ รพ.ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และทรัพยากรบุคคล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
94 น.ส.เยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง เตมีศรีสุข ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลยุติธรรม
95 นาย ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
96 นาง รัตนประภา ดิศวัฒน์ เจ้าของกิจการ  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสิบแสน
97 พ.อ.หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
98 นาง ลัดดา กิตติพิบูลย์ กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ต.สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด
99 นางสาว วรัดดา รัตนิน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร รพ.จักษุ รัตนิน
100 นางสาว วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด
101 นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี สาธารณสุข
102 นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข
103 นางสาว วารี แว่นแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
104 นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด มหาชน
105 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
106 พ.อ.นพ.วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน หัวหน้ากองอายุรกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
107 พล.ต.ต.นพ.วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ นายแพทย์(สบ6)รพ.ตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
108 นาง วิไลพร พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือรัษฎาโฮเต็ล จำกัด โรงแรม
109 นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
110 นพ.วีระ อัศวิศราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
111 นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ เขต13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
112 นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข
113 พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงกลาโหม
114 นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา
115 นาง ศศิธร จันทรสมบูรณ์ ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด
116 น.อ.นพ.ศุภชัย สินธวาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์  สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
117 พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
118 นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
119 นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
120 นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการ รพ.พระนารายณ์มหาราช กระทรวงสาธารณสุข
121 นาย สมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
122 นาง สว่าง มั่นคงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร )
123 ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอส.เอส.พี.การบัญชีและตรวจสอบบัญชี จำกัด
124 นางสาว สิริน ฉัตรวิชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดีกรี (ประเทศไทย) จำกัด
125 ดร.สุกัลยา โชคบำรุง ประธานกรรมการบริษัท เอส.พี.วี.ปิโตรเลียม จำกัด
126 น.อ.(พิเศษ) นพ.สุเชษฐ ตรรกธาดา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
127 นาง สุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
128 พญ.สุดาทิพ ศิริชนะ หัวหน้าศูนย์บริหารงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต รพ.พระมงกุฎเกล้า กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก กรมแพทย์ทหารบก
129 พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
130 นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
131 นพ.สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา/นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผู้อำนวยการ รพ.พิมาย กระทรวงสาธารณสุข
132 นาง สุภาภร วารีเกษม ประธาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ มูลนิธิพุทธฉือจี้เพื่อการศึกษาในประเทศไทย
133 นาย สุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
134 นพ.สุรชัย ล้ำเลิศกิตติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
135 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม1 รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
136 นางสาว สุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล ที่ปรึกษา  บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
137 นาย สุรวุฒิ วูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมดิเซเลส จำกัด
138 รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา 
139 นาย สุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
140 นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข / (ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม)  องค์การเภสัชกรรม
141 นาย โสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม
142 พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการกอง กองพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
143 นาย อภิชาติ ธนัญชยะ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด
144 นาย อภิรักษ์ ทิมวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  
145 ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146 นางสาว อัญชลี ชัยทรัพย์ กรรมการอำนวยการ บจก.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
147 พญ.อัมพร กรอบทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ. ปทุมเวช
148 น.อ.(พิเศษ) นพ.อานัน นิ่มนวล แพทย์ผู้ชำนาญการกองอำนวยการ /ประธานองค์กรแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า /ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
149 นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
150 พ.อ.หญิง พญ.อุษา ตันติแพทยางกูร หัวหน้าศูนย์บริหารการเงิน และผู้ช่วย ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
151 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?