ทำเนียบรุ่น ปธพ.5


ทำเนียบรุ่น ปธพ.5

 

 

               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรประประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.5 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา  และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน และในเวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฯ ณ ห้องบรรยาย อวยเกตุสิงห์  อาคารศรีสวรินทิรา  ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยตามแนวทาง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อกรรมการแพทยสภาซซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ไปแล้ว 4 รุ่น ในการนี้แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีมติให้จัดอบรม รุ่นที่ 5 ต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมจำนวน 140 ท่าน

1 นพ.กมล ศรีจันทึก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
2 รศ. พล.ท. นพ.กรีฑา ม่วงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
3 นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4 น.อ.(พิเศษ)หญิง พญ.กัญญรัตน์ อุปนิสากร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ
5 ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
6 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
7 พลอากาศตรี นพ.ไกรเลิศ เธียรนุกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
8 นางคณิตดา กรรณสูต ที่ปรึกษาประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
9 นพ.จเด็ด  ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
10 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
11 นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่  
12 ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
13 น.อ.(พิเศษ)หญิง พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
14 นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
15 พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รัฐสภา
16 ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ กรรมการบริหาร บริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด
17 นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
18 นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
19 น.ส.ชฎารัตน์ เอี่ยมศิริกุลมิตร  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
20 พล.ต.ท.นพ.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษานายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21 น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
22 นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
23 นายชาญชัย  ชลานนท์นิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
24 น.ส.ชาญณิศา วงศ์ภวาภัค  ประธานบริหาร บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิคเคมีคอลอินดัสตรี จำกัด
25 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
26 รศ.พล.อ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครนิทร์
27 นพ.ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
28 น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อุปนายกสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
29 นายณรงค์ เลิศกิตศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโทเร อินเตอร์เนชั่นแนล  เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)  จำกัด
30 พ.อ.(พิเศษ) นพ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
31 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
32 นายณัฐสม ตังเดชะหิรัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปคการ์ด จำกัด
33 นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
34 นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 2
35 นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
36 นายทวีศักดิ์ จันทร์วีระเสถียร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
37 รศ.พ.ต.อ.หญิงดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ / ผู้จัดการคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
38 นายเทพสิทธิ์  รักไตรรงค์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
39 ผศ.นพ.ดร.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
40 น.ส.ธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรธนวรรณ จำกัด
41 นายธีระ ปริญญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัลดราก้อนเรสตัวรองท์ จำกัด
42 น.ส.นพวรรณ สุวรรณประทีป ประธานกรรมการ บริษัท อายตนะ จำกัด
43 น.ส.นภัส เปาโรหิต ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
44 น.ส.นวลหง อภิธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่าทาวน์ จำกัด
45 น.ส.นาถชฎา ตรีปัญจศีล รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณภูมิสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
46 นายนิทัศน์ จูยืนยง ตุลาการ ศาลปกครอง
47 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
48 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
49 ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
50 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
51 นางบุปผา  พันธุ์เพ็ง ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
52 นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
53 พล.ต.อ.ดร.ประสิทธิ์ ทำดี จเรตำรวจ (สบ 8) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
54 นายประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง สภาวิศวกร
55 พญ.ปริศนา สุขีพจน์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
56 นางปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีสุขโฮมเพลส
57 พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
58 นายพงศกร  ล่ำซำ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย
59 นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
60 พ.อ.หญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
61 พล.ต.หญิงพรกมล พิพิธกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
62 นางพรจิตร ศุภบัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามการ์เด้น โฮลดิ้ง จำกัด
63 นางพรทิพย์ วนาพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีโซลูชั่น จำกัด
64 น.ส.พรทิพา รุจิไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
65 นางพอฤทัย ชินวัตร ที่ปรึกษา บริษัท จีอาร์ที อีโคซิสเดม
66 น.ส.พัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
67 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
68 นายพิเชฐ  ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
69 พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
70 ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบุลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
71 ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
72 นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
73 นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน)
74 รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
75 พลอากาศตรี นพ.เพชร เกษตรสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหาร อากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  
76 พ.อ.(พิเศษ) นพ.ไพรัช มีลาภ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
77 นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
78 น.ส.ภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ
79 ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
80 น.ส.มณี โรจน์กนก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด
81 พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงงานยาสูบ รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา (ชื่อใหม่)
82  พลโท นพ.มหัทธนา กมลศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
83 รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
84 นางยุพาภรณ์  เอกวัฒนโชตกูร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีแพ่ง
85 นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)
86 รศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลยโซล่าร์ ซัพพลาย จำกัด
87 นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด
88 น.ส.ละออศรี มัทธุรนนท์ หัวหน้าสายงานสินค้าและการตลาด บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
89 นางวนิดา เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.เอ็ม.เร้นท์อะคาร์ จำกัด 
90 น.ส.วรดา ตั้งสืบกุล ceo vietjet
91 นายวรพจน์ ยศะทัตต์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยโทรนิค จำกัด
92 ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93 พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์(ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94 ผศ.นพ.วิชัย ลีละวงค์เทวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95 นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
96 นายวิทอง ตัณฑกุลนินาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
97 นพ.วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
98 นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
99 ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
100 นพ.วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซูสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
101 นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง
102 ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
103 นางศิริวรรณ พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
104 นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
105 นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวารินชำราบ
106 รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์
107 นพ.หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว
108 ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร รองคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
109 ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
111 พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
112 ดร.สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา ประธานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จำกัด
113 น.ส.สวิตตา นาคะนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
114 นพ.สาธิต สันตดุสิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
115 นพ.สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา
116 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
117 น.ส.สุชีรา ท้าวคำหลง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูที พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
118 นางสุดาทิพย์ มุสิกะสินธร บรรณาธิการข่าวสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
119 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
120 นายสุธี เตชะประภาแสง กรรมการบริหารและประธานฝ่ายสารสนเทศ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
121 น.ส.สุพร นภาโชติศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
122 พลตรี สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
123 นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ คลังจังหวัดเพชรบุรี
124 พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
125 นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
128 นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
129 น.ส.อนัญพร พูลนิติพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิวิชญ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
130 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
131 ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
132 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
133 พญ.อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองป้องกันโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สำนักอนามัย กทม.
134 น.ส.อัจฉราพร ศิริไพรวัน ประธานกรรมการบริหาร รสา ทาวเวอร์ กรุ๊ป
135 นายอัมพร แสงสุวรรณนุกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
136 นางอารีรัตน์ เลาหพล ประธาน บริษัท เซอร์เคิล รัน จำกัด
137 รศ.พญ.อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
138 น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
139 นายเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
140 นายเอนกพร โพธิทัต ประธานเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

 

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?