ทำเนียบรุ่น ปธพ.3


ทำเนียบรุ่น ปธพ.3

 

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.3 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภาและกล่าวต้อนรับ แนะนำหัวข้อวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มในส่วนของแพทยสภา โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อกรรมการแพทยสภาซซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปแล้ว 2 รุ่น ในการนี้แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีมติให้จัดอบรม รุ่นที่ 3 ต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมจำนวนว 130 ท่าน

          และเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมทั้ง 3 รุ่นในช่วงเช้าได้เชิญผู้แทนนักศึกษา ปธพ.1 และ ปธพ.2 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จพิธี ร่วมชมประวัติศาสตร์การแพทย์ ณ “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาล และกำเนิดศิริราชพยาบาลโดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2 น.ส.กรรณิกา  พลัสสินทร์ กรรมการ กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ (บมจ.รพ.จุฬารัตน์)
3 น.ส.กัลยา  งามพร้อมสกุล กรรมการผู้จัดการ  บ. โอเอ็ม แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
4 ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
5 รศ. พญ.เกศรา  อัศดามงคล ผู้อำนวยการ รพ.บางมด
6 นพ.เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
7 นายคธาธร  อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
8 นายโฆสิต  สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บ. เวทีไท จำกัด
9 นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
10 พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคม สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
11 ทพ.ญ.จันทรธนา  อินสว่าง อุปนายก สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน
12 พล.ต.ต.จำนงค์  รัตนกุล "รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
"
13 ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร  สิทธีอมร ผู้อำนวยการ รพ.เซนต์หลุยส์
14 นางจุไรรัตน์  ปันยารชุน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
15 รศ. นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 นพ.ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ นพ. 9 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
17 พ.อ.(พ.) นพ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
18 พญ.ชุติมา  ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ  รพ.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 นพ.ชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบึงกาฬ
20 พันโท นพ. โชคชัย  สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพ.หัวใจกรุงเทพ
21 รศ. พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 น.อ. (พ.) นพ.ดนัย  ปานแดง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ
23 นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม เลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง
24 นพ.ต่อพล   วัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์/กก.ความเสี่ยงศิริราช ศิริราชพยาบาล
25 นพ.ตะวัน   จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพตราด
26 พลเอก รศ. นพ.ไตรโรจน์  ครุธเวโช สมาชิกวุฒิสภา
27 น.อ. (พ.) นพ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
28 พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
29 นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 น.ส.ทิพย์วรรณ  วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ  บ. ไทยนครพัฒนา จำกัด
31 ดร.ทิพาภรณ์  เยสุวรรณ์ ผู้จัดการ ห.จ.ก. ทีอาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ เชอร์วิส
32 นพ.ธนรัชต์  สมุทรเพ็ชร ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพราชสีมา
33 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
34 นพ.ธีระศักดิ์   วิริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
35 น.ส.นทพร  บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร  บ. เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
36 นพ.นพดล   นพคุณ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์ชลเวช
37 น.อ. (พ.) นพ.นพดล  วีรยางกูร นายทหารบริหารงานกองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
38 นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
39 นพ.นพรัตน์   พานทองวิริยะกุล รองผู้อำนวยการ รพ.บีเอ็นเอช
40 นพ.นิสิต  ศรีสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สมุทรปราการ
41 นางนุชนาถ  วสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ บ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
42 นพ.บุญชัย  พิพัฒน์วนิชกุล ที่ปรึกษากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
43 นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
44 นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
45 นายประกาศิต   กายะสิทธิ์ "ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน
สุขภาวะประชากรเฉพาะกลุ่ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ"
46 นพ.ปรัญญา  สากิยลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดีกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
47 น.ส.ปราณี  จันทร์เจนระวี ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.กรุงเทพพัทยา
48 เภสัชกรหญิงพนิดา  ปัญญางาม เลขาธิการ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
49 ผศ.นพ.พรชัย  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
50 พล.ต.ต. นพ.พรชัย  สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) รพ.ตำรวจ 
51 นางพรทิพย์  ศักดิ์ศิริเวทย์กุล (ณ บางช้าง) อุปนายกสมาคม สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
52 นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
53 นพ.พรเอก  อภิพันธุ์ ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ราชวิถี
54 รศ.  นพ.พฤหัส  ต่ออุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
55 น.ส.พัชราภรณ์  วัฒนสุข กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บ. สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
56 นพ.พิเชษฐ์  ชุนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
57 นายพิเชษฐ์  ชูรักษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการการเมือง โพสต์ทูเดย์
58 น.ส.พินทุ์สุดา  เหลืองไพบูลย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บ. แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
59 น.ส.พิมพ์กาญจน์  เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บ. นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
60 นพ.พิษณุ  มณีโชติ รองเลขาธิการ  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
61 นพ.พิสิษฐ์  เวชกามา ผู้อำนวยการ รพ.บุณฑริก จ.อุบล
62 นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี
63 ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ สำนักงานปลัดกระสาธารณสุข
64 นางภัสสรา   เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการ  บ. โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
65 นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการ รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
66 นายมณเฑียร  สารโภค รองผู้อำนวยการ รพ.สายไหม
67 นายมังกร  ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ  บ. ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัด
68 นพ.มัยธัช  สามเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย
69 ผศ. ดร.มานวิภา  อินทรทัต อดีต สว.กทม. /กรรมการกองทุนทดแทน อาจารย์หลักสูตร/สำนักงานประกันสังคม
70 นพ.มานิต  ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน
71 นพ.ยุทธศักดิ์  ตั้งสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน
72 นายโยธิน  เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหาร  บ. พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
73 ศ. นพ.รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
74 พ.อ.หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้/จักษุแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
75 นางรัตนา  อนุภาสนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร
76 น.ส.ริรินดา  พูนพิพัฒน์ กรรมการบริหาร "บ. เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในเครือบ.เอ็ม บี เค มหาชน"
77 นพ.รุ่งเรือง  ลิ้มไพบูลย์ ประธานองค์กรแพทย์ รพ.อุดรธานี
78 นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บ. ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)
79 นางวินิตา  เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ  บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
80 นพ.วรพันธ์  อุณจักร กรรมการบริหาร รพ.เชียงใหม่ ราม
81 พญ.วรรณนภา  เพชรเครือ รองประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ บ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
82 พลตรี นพ.วรวุฒิ  สมิติษเฐียร หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
83 นพ.วสันต์  อภิวัฒนกุล "Chief Operation Officer.
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง"
84 นางวัชรี  พูลเกษม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
85 น.ส.วันทนีย์  พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
86 รศ. คลินิค พญ.วารุณี  จินารัตน์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
87 น.ส.วิริยา  พูนคำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
88 นางวิลาสินี  พุทธิการันย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและการบริการ บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
89 นายวิสิฐ  ตันติสุนทร ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
90 ผศ. นพ.วีรยะ  เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลรังสิต
91 น.ส.ศรัณยา  เลิศศาสตร์วัฒนา รองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี
92 พญ.ศศิธร  รุ่งบรรณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณภาพ รพ.บำรุงราษฏร์
93 นายศานติ  ประนิช กรรมการผู้จัดการ  บ. รูม บาย ดีไซน์ จำกัด
94 น.ส.ศิริลักษณ์  สุธีกุล กรรมการผู้จัดการ  บ. เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ จำกัด
95 นางสมสุข  มีวุฒิสม รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
96 นพ.สยาม  พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พญาไท 2
97 นางสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหาร บ. จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
98 นพ.สวัสดิ์  เถกิงเดช กรรมการบริหาร รพ.วิภาราม
99 นายสิทธิชัย  สุขเจริญมิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  เครือรพ.พญาไทและเครือรพ.เปาโล
100 นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
101 นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ ประธาน มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์
103 นพ.สุนทร  สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
104 นางสุนทรี  จรรโลงบุตร กรรมการผู้จัดการ  บ. เทคโนเมดิคัล จำกัด
105 ดร.สุนีย์  ศรไชยธนะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ.เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
106 นพ.สุพจน์  จิระราชวโร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.ราชบุรี
107 นางสุพัตรา  จิราธิว้ฒน์ รองประธานอาวุโส  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
108 นางสุพาพร  ศรีสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์รพ.กรุงเทพ
109 นพ.สุรเดช  วลีอิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
110 นพ.สุรพล  โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 3
111 ดร.นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคเพื่อไทย
112 นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
113 นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์
114 นพ.อดินันท์  กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
115 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
116 ศ. นพ.อนันต์  ศรีเกียรติขจร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ สมาชิกพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทย
118 พญ.อภิรมย์  เวชภูติ กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
119 น.ส.อภิรัตน์  สัจจานิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
120 ดร.อรวรรณ  รัตนไตรภพ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
121 น.ส.อรุณโรจน์  เลี่ยมทอง กรรมการผู้จัดการ  บ. ตะวันฉาน จำกัด
122 นายอัชดา  เกษรศุกร์ กรรมการ/ที่ปรึกษา บ.อมตะบีกริมเพาเวอร์
123 นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
124 เภสัชกรหญิงอำพร เจริญสมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือในระบบสุขภาพ  สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
125 นพ.อาทิตย์   เจียรนัยศิลาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.พระราม 9
126 นพ.อายุส  ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
127 พญ.อัมพร  เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
128 นายอำพล  วงศ์ศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
129 นพ.อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์ รองผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี
130 น.ส.อุชษณีย์  ชิดชอบ ประธานบริหาร บ. นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?