ทำเนียบรุ่น ปธพ.1


ทำเนียบรุ่น ปธพ.1

 

          หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้ บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ.1) ได้ถูกอนุมัติโดยมติกรรมการแพทยสภา  และผ่านการพัฒนาโดยสถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้ารับการศึกษาในรุ่นแรกจำนวน 120 ท่าน เปิดการอบรมในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องสัตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แนะนำภาพรวมหลักสูตรโดยพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้บรรยายถึงที่มาของหลักสูตรฯตลอดจนข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบแพทย์ไทย ให้กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน

 

รายชื่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลสำคัญทางการแพทย์ และสังคมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1 นพ.กฤตวิทย์  เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
2 อ.พญ.กันยิกา  ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 นพ.กำพล  พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
4 พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล  วัฒนกูล รอง ผอ.รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ / ผอ.ศนพ.แพทยสภา / ตุลาการทหารกลาง
5 นพ.กิตติโชติ  ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
6 พญ.กิติมา  ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
7 นพ.คำรณ  ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
8 นพ.จเด็จ  ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
9 นพ.จรูญศักดิ์  นวลแจ่ม หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10 ภก.จักรชัย  ฉันทโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด
11 นางจารุณี  จันทร์เพชร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
12 นพ.จิตจำลอง  หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ป. เคมีเทค จำกัดและบริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด
13 นายจิรชัย  มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
14 ภก.จิรศาสตร์  ไชยเลิศ (เสียชีวิต) เลขาธิการสมาคมเครื่องมือแพทย์ไทย (TH AIMED) / ผอ.ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และเวชภันฑ์ บริษัท Neopharm จำกัด
15 นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พศ.2556-2557
16 นพ.เฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี 2
17 พญ.ชนิญญา  พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
18 นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
19 นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
20 นพ.ชัชรินทร์  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
21 นพ.ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร CEO ผู้ดูแล โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชและ BNH 
22 นพ.ชัยรัตน์  เวชพานิช ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
23 นพ.ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
24 ภก.ชาญณรงค์  เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด
25 พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์  ล้อทวีสวัสดิ์ รองเลขาธิการแพทยสมาคมฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์
26 นายชำนาญ  ทิพยชนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง
27 พล.อ.ท.นพ.ชูพันธ์  ชาญสมร อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
28 พ.อ.นพ.โชคชัย  ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้
29 นพ.โชคชัย  ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสาคร
30 น.ส.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
31 รศ.พญ.ฐิติมา  ชินะโชติ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
32 น.ส.ฐิติวรรณ  ไสวแสนยากร หัวหน้าข่าวสาธารณสุข ไทยรัฐ 
33 นพ.ณรงค์  ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
34 นพ.ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
35 นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
36 นพ.ดุลย์  ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม2 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช
37 นพ.ถวัลย์  พบลาภ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
38 พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย  สิมะโรจน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ.7) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
39 นายทรงภูมิ  สรรไพโรจน์ "ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารบัญชีลูกหนี้ 
บ. ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด"
40 นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง
41 นพ.ธนกฤต  จินตวร ประสานงานด้านการแพทย์ ด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฏร์
42 พล.ต.นพ.ธนา สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
43 พล.อ.ต.นพ.ธเนศร์ศักดิ์  วุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
44 นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
45 นพ.ธวัชชัย  ภาสุรกุล ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.พญาไท 3
46 นายธัชพงศ์  ธรรมพุฒิพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
47 นายนพรัตน์  แย้มเหมือน Government Affairs Director
48 นพ.นรินทร์  บุญจงเจริญ Executive Director, Ulaanbaatar Songdo Hospital, ประเทศมองโกเลีย
49 น.ส.นฤมล  มาตยากูร แพทย์ประจำเรือนนฤมล คลินิกแพทย์แผนไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือนนฤมล จำกัด
50 ภญ.นันทนา  กล่ำสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
51 นายนิพนธ์  ใจสำราญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
52 นายบรรชา  พงศ์อายุกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา
53 รศ.นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร หัวหน้าสาขาวิชา เวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 พญ.ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ / รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
55 นางประกายทิพย์  เหล่าประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าพยาบาล) โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
56 นพ.ประชา  ชยาภัม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี
57 พญ.ประชุมพร  บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพ / รพ.สุรินทร์
58 นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทภัทรประสิทธิ์โฮลดิ้ง จำกัด
59 ศ.นพ.ประวิตร  อัศวานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 พญ.ดุษดี   ธรรมานวัตร์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
61 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 พล.อ.ท.นพ.พงษ์เดช  พงษ์สุวรรณ รังสีแพทย์ Body Interventional Radiology / ที่ปรึกษาสมาคม Thai VIR
63 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี ฝ่ายแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 นพ.พจน์  ธีรคุปต์ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์และ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
65 นางพจนา  มาโนช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
66 นพ.พรรณศักดิ์  วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
67 รศ.นพ.พันธุ์ศักดิ์  ลักษณบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตรร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
68 น.อ.นพ.พัลลภ  สุภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มงานพยาธิวิทยาและนิติเวช รพ.สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
69 นพ.พิชิต  กังวลกิจ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
70 ร.อ.นพ.พิทักษ์  ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซนเตอร์
71 นพ.พินิจ  หิรัญโชติ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกก.สปสช / กก.ผู้ทรงคุณวุฒิสภา ม.ราชภัฏนครปฐม / กก.กลางแพทยสมาคมฯ /  ประธานคณะอนุ กก.กลั่นกรองคดีจริยธรรมและประธานอนุกก.กฎหมายแพทยสภา
72 นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
73 นพ.เพชรพงษ์  กำจรกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
74 ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร คณบดีก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
75 น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ
76 รศ.ดร.ฟองคำ  ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
77 พญ.ภัทรา  อังสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และการแพทย์สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สาธารณสุข
78 ผศ.มยุรี  นิรัตธราดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
79 นายมานิต  นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
80 รศ.นพ.เมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลราชวิถี / ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา / กรรมการแพทยสมาคมฯ
81 ร.อ.นพ.ยงยุทธ  มัยลาภ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 
82 พญ.ฤทัย  วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
83 พญ.วนิดา  สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
84 นางวรรษมล  เพ็งดิษฐ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
85 พญ.วรางคณา  ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
86 นางวันเพ็ญ  ธนธรรมสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
87 รศ.ดร.นพ.วิชัย  วงศ์ชนะภัย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
88 นพ.วิเชียร  ฐิติโชติรัตนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
89 นายวิรัช  เนติธรรมาภิมุข รองอธิบดีอัยการ  สำนักงานวิชาการ 
90 ศ.นพ.วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ สมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา / กรรมการแพทยสภา
91 นพ.วิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , และรักษาการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บางมูลนาก จ.พิจิตร 
92 พล.อ.ท.นพ.วิศิษฐ์  ดุสิตนานนท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
93 รศ.นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษธิการ
94 ผศ.นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
95 นพ.สมเกียรติ  ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
96 พญ.สมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
97 นพ.สมยศ  โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
98 น.ส.สมสุณีย์  ดวงแข เลขานุการสถาบัน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 นายสมหวัง  เตชะอินทราวงศ์ ประธานบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ Swana Hotel
100 ศ.นพ.สมอาจ  วงษ์ขมทอง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
101 น.ท.นพ.สราวุฒิ  เนียมลอย "แพทย์เวชศาสตร์การบิน และ UM Physician
รพ. สมิติเวช สุขุมวิท"
102 นพ.สิทธิชัย  กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
103 นพ.สุนทร  ศรีทา วิทยากรอิสระด้านพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
104 นางสุพัชรี  มีครุฑ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานประกันสังคม แรงงาน
105 น.ส.สุรนุช  ธงศิลา (เสียชีวิต) กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเอสซีจี SCG เสียชีวิต
106 พล.อ.อ.นพ.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
107 นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
108 นายเสงี่ยม  บุญจันทร์ (เสียชีวิต) เสียชีวิต
109 ดร.เสรี  นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
110 นพ.องอาจ  เลิศขจรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
111 ศ.นพ.อดิศร  ภัทราดูลย์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอลเซ็นเตอร์
112 ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด
113 นางอรชร  อิงคานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด
114 พล.ร.ต.(หญิง) พญ. อรมณี  บุนนาค       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
115 นพ.อรรคพาสน์  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
116 นางอำมร  บรรจง ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุ F.M.96.5 Mhz อสมท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
117 นพ.อิทธิกร  โถสุวรรณโชต ประธานบริษัท บ. ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซนเตอร์ จำกัด
118 นายอุดมธิปก  ไพรเกษตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิทมีเดียกรุ๊ป จำกัด
119 นพ.เอกวีร์  ศรีปริวุฒิ อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
120 นพ.เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลรามคำแหงล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?