ทำเนียบรุ่น ปธพ.6


ทำเนียบรุ่น ปธพ.6

 

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา พร้อมคณะกรรมการแพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง และ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร  ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.6 นำคณะนักศึกษา ปธพ 1, 2 ,3, 4, 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลังจากนั้น ได้นำคณะ ปธพ.6 วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติและความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์ปัจจุบัน และช่วงบ่ายได้มีพิธีเปิดการศึกษาอบรม โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ปธพ.6 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข  4.0  ในช่วงท้าย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์” ให้คณะนักศึกษาทราบ โดยมีแพทย์ผู้บริหารทางการแพทย์สายสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 140 ท่าน ที่ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา

 

1 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร  บ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 นาย กฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 นาง กอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด
4 นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
5 นาวาเอก นพ. กิตตินันท์ งามศิลป์ แพทย์ผู้ชำนาญการ กรมแพทย์ทหารเรือ
6 นายแพทย์ เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.มะเร็ง ลพบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
7 นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร กรรมการบริหาร  บ.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด
8 นาง แก้วเก้า เผอิญโชค ประธานมูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี  สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
9 นาย คณิพงษ์ แขวัฒนะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10 ผศ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
11 นาง จันทนา ธรรมาธร ผู้ช่วยผอ.รพ.เวชธานี
12 พล.ต.หญิง ผศ.พญ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
13 นางสาว จินตนา เจี่ยดำรง ผอ.อาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและลูกค้าสัมพันธ์  บ.แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
14 ทันตแพทย์หญิงจุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ ประธานบริหาร  บ.คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ รอง ผอ.คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.ลัยมหิดล
16 พลโท นพ. ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
17 นายแพทย์ ชัช จันทร์งาม รอง นพ.สสจ.นครปฐม
18 พลตรี นพ. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
19 นาย ชัยธวัฒน์ เทพชะนะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไดมอนด์เอสเตจ จำกัด
20 นายแพทย์ ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
21 นายแพทย์ ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
22 นาย ชูศักดิ์ พิทักษ์ตระกูล อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งมีนบุรี
23 รองศาสตราจารย์ นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
24 นางสาว ณัฐรินทร์ บุณยรัตน์วาณิช กรรมการผู้จัดการ  บ.ที.กรุ๊ป ออแกไนเซอร์ จำกัด
25 นายแพทย์ ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผอ.รพ.แพร่
26 นาย ดนุพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการ บ.บูมเมอแรง มีเดีย จำกัด
27 นาย ทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา กรรมการผู้จัดการ  บ.อิมเมจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
28 แพทย์หญิง ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.พังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
29 นายแพทย์ ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผอ.ฝ่ายสำนักศูนย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
30 ศาสตราจารย์ นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล
31 นาง ธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
32 นาย ธีร กิจประสาน กรรมการผู้จัดการ  บ.นพพระนางรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด (จ.กระบี่)
33 นาย ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต /กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลนครรังสิต กระทรวงมหาดไทย
34 นายแพทย์ นพพร อนุกูลการกุศล ผอ.รพ.มหาชัย จำกัด(มหาชน)
35 นาวาอากาศเอก นพ. นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม ,หัวหน้าสำนักสิทธิประโยชน์ ,ประธานองค์กรแพทย์
36 รองศาสตราจารย์ นพ. นริศ กิจณรงค์ รศ.นพ. /รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
37 ศาสตราจารย์ พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 พลตรี นพ. นิมิตร์ สะโมทาน  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
39 นายแพทย์ นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผอ.รพ.สมิติเวช ธนบุรี
40 พล.ต.ต.นพ. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์  (สบ  ๗)  โรงพยาบาลตำรวจ 
41 นาง บุษบา สังขวิภา ประธานกรรมการ  บ.ตรังร่วมพัฒนา จำกัด
42 พลเอก นายแพทย์ ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล "ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
ผอ.ฝ่ายบริหาร  รพ.นวมินทร์ 9"
43 แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
44 ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ม.วลัยลักษณ์
45 นาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
46 เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย, บ.เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
47 นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ.บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
48 นาง ปรียาพร กยาวัฒนกิจ กรรมการรอง ผอ.บ.หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด
49 นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ สมาชิกวุฒิสภา 
50 นาย พงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ผอ.สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 สำนักงานประกันสังคม
51 นายแพทย์ พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเครือบางปะกอก 
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พรชัย เดชานุวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
53 นายแพทย์ พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล ผู้ช่วย ผอ.สายการแพทย์  รพ.กรุงเทพคริสเตียน
54 นาง พรนภา เหลืองวัฒนากิจ กรรมการบริหาร  บ.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
55 พลโท นพ. พร้อมพงษ์ พีระบูล ผอ.รพ.วิภาวดี
56 นาง พวงรัตน์ วิเชียรสรรค์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
58 นาง พัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช กรรมการบ. บ.มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด
59 แพทย์หญิง พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
60 นาย พิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา กรรมการผู้จัดการ  บ.พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ,บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ จำกัด
61 พลโท นพ. พีระพล ปกป้อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
62 นาย พุทธิพงศ์ เอกภูธร ประธาน บริษัทไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
63 นาง เพชรา ศิริตระกูลชัย ประธานกรรมการบริหาร  บ.คอนโดดี จำกัด
64 นาง เพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงค์ ณ อยุธยา รองบรรณาธิการบริหาร ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
65 นาง ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  บ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
66 นายแพทย์ ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
67 นาย ไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
68 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ. ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
69 นาง ภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ CEO Everything Ring The Bell Co.,Ltd
70 นายแพทย์ ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
71 แพทย์หญิง ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผอ.สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย กทม.
72 นาย ภุชพงศ์ จรัสทรงกิติ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
73 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาองค์การทหารผ่านศึก กระทรวงมหาดไทย ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
74 นาย มลฑล มานิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  มิตรไมตรีการเเพทย์ จำกัด
75 นางสาว เยาวเรศ ทองสิมา ผอ.ฝ่ายบริหาร  รพ.นครธน
76 นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน )
77 นาย ฤทธิไกร ทองมาลา ผอ.ฝ่ายธุรกิจไนนเอ็นเตอร์เทน และรักษาการ ผอ.ฝ่าย MCOT Family ช่อง 14  บ.อสมท จำกัด (มหาชน)
78 นาย ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ  บ.เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
79 นาย ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร อนุกรรมการสื่อสารสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
80 นาง ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานกรรมการ  บ.ชาโต เดอ แบงคอค จำกัด
81 นาง วราภรณ์ พัวพงศกร อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
82 นาวาเอกหญิง พญ. วรารัตน์ สิงห์ขวา แพทย์ผู้ชำนาญการ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
83 นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล ประธานกรรมการบริหาร  บ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
84 นางสาว วสุรมย์ ภาณุดิถีกุล กรรมการผู้จัดการ  เซนส์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
85 นาง วิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  บ.ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
86 ทนพ. วิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท สายงานตลาด บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
87 นายวิพล วรเสาหฤท ที่ปรึกษาธุรกิจ
88 ดร. วิราภรณ์ บุญเพ๊ชร์ กรรมการผู้จัดการ  บ.ดิอัลติเมทคาร์ (วี.เอส)จำกัด
89 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซนต์เมด จำกัด
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
91 พลเอก นพ. วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
92 นายแพทย์ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
93 นาย วีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กระทรวงการคลัง
94 รองศาสตราจารย์ นพ. ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95 ศาสตราจารย์ พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล
96 นาง ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
97 นางสาว ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท  บ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
98 พันเอก นพ. สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการ รพ.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
99 นาย สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
100 นายแพทย์ สมคิด อุดมกิจมงคล กรรมการผู้จัดการและ ผอ.รพ.กรุงเทพตราด
101 นายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
102 นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ  บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
103 นาย สมภพ ผ่องสว่าง ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง
104 นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา ประธานกรรมการ สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย บ.ดีเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
105 นาย สมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
106 พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ รองกรรมการผู้จัดการ บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
107 นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
108 นาง สสิมา ทวีสกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
109 นาย สันติ บุตรดี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
110 นายแพทย์ สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
111 นาง สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด กระทรวงมหาดไทย
112 นาย สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท  รพ.สินแพทย์
113 นาย สิทธิชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษา  บ.อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
114 นายแพทย์ สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.ระดับสูง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
115 นาง สุขุมาล ชิงดวง เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
116 ทันตแพทย์ สุพจน์ กุญชรมณี รอง ผอ.รพ.สมิติเวช ศรีราชา
117 นาย สุพรรณ อัครพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ  บ.สุขุมวิทฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
118 นาย สุรชัย พรหมพันธุ์ กรรมการบริหาร บ.ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
119 นาย สุรชัย สุทธิวรชัย 1.ประธานกรรมการบริหารบ.ฟรีเวย์เฮาส์ซิ่ง แอนด์ลิซซิ่งจำกัด / ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อมวลประชา
120 นายแพทย์ สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร  รพ.บางมด
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร สภากาชาดไทย
122 นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ.รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
123 แพทย์หญิง หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
124 นายแพทย์ องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ.วิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
125 ดร. อดุลยคุปต์ ทองจีน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
126 แพทย์หญิง อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บ.อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด 
127 นายแพทย์ อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
128 นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด "โฆษกพรรคเพื่อไทย
รองประธานวิปฝ่ายค้าน 
โฆษกพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร"
129 นาง อโนทัย ทรงไท ประธานกรรมการบริหาร CEO  บ.ไทยผลอิสระ จำกัด
130 ดร. อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด)
131 นางสาว อรภัทร รังษีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) 
132 นาง อรมัทน์ เธียรปรีชา ประธานกรรมการบริหาร  บ.แฟนตาเซียเอสเตท จำกัด บ.แฟนตาเซียวิลล่า จำกัด
133 ร.ต.อ อรรถกวี ขุนพินิจ ประธานกรรมการ บ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
134 นาย อรรถยุทธ ลียะวณิช ประธานสภา สภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภคบริโภค
135 นาง อรวรรณ วรปัญญาสกุล รองประธานกรรมการ บ.โลเคชั่น จำกัด
136 พลตรี หญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
137 นาง อัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานกรรมการ Briza Resort Group / บ.ภูรีอันดามัน จำกัด / บ.บุณชยนา จำกัด / บ.ล้านนาสยาม จำกัด
138 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา 
139 นายแพทย์ อุดม ลีลาทวีวุฒิ รอง ผอ.สำนักผอ.รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
140 นายแพทย์ เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ ประธานอำนวยการบริหาร ผอ.รพ. ซานเปาโล หัวหิน

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?