รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9


       หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
Intermediate Certificate Courses - Good Governance for Medical Executives
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

        แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีภารกิจตั้งแต่กำกับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 23 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า 66,000 คน ในสาขาเชี่ยวชาญ 88 สาขา ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์ไทยมีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความเจ็บป่วยประชาชน 68 ล้านคน ปีละกว่า 200 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ความซับซ้อนทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมายก็มีการพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ

       สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริญพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

1) ต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ
2) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ – ศึกษาดูงาน – ปัจฉิมนิเทศตลอดกิจกรรม
3) ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทำและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่จะได้รับ
       ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลและเข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า และเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2563
-------------

รายละเอียดการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง : 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9720
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8186