ทำเนียบรุ่น ปธพ.9


ทำเนียบรุ่น ปธพ.๙

 

            เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อม พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงกล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะนักศึกษา ปธพ 9 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลังจากนั้น นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 ได้ วางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้คณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติและความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์ปัจจุบัน แลช่วงบ่าย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา บรรยายพิเศษ เรื่อง จากรัชกาลที่ 9 และที่มาของหลักสูตร ปธพ. และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร บรรยายพิเศษเรื่อง พระราชบิดา และ ธรรมาภิบาลกับวงการแพทย์ไทย

          และวันที่ 27 พฤษจิกายน 2563 เวลา 08.30 พิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ปธพ.9 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้นำ” และพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) โดยมีแพทย์ผู้บริหารทางการแพทย์สายสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 145 ท่าน ที่ห้องประชาธิปก ชั้น 5 ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ และเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทาง วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมด้วย

1. นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  กระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.รัฐพล ตวงทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ม.มหิดล
3. พ.อ.หญิง ทพญ.จอมขวัญ แสงบัวแก้ว  ผู้อำนวยการกองทพ. กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
4. น.อ.หญิง พญ.บุษกร ภมร  รองผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
5. พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร  นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
6. ทพ.สุเทพ ทัศนานุตริยกุล  กรรมการบริษัท/ประธานฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท รพ.ศุภมิตร จำกัด (มหาชน) 
7. นายอิทธิ ทองแตง  รองประธานคณะผู้บริหารอาวุโส เครือ รพ.พญาไท-เปาโล  
8. นางภานิณี มโนสันติ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
9. ดร.ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์  อุปนายกบริหารงานฝ่ายอำนวยการบัญชี และการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10. นายสุรจิตร เปลี่ยนขำ  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลยุติธรรม 
11. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
12. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดิพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 
13. นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ  กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
14. นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
15. นางวิภาดา ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริหาร บริษัท โซคิณส์ จำกัด 
16. นพ.นิคม มะลิทอง  รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี
17. นพ.เศวต ศรีศิริ  ผู้อำนวยการรพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กระทรวงสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี
18. ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร  รองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
19. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
20. พล.ต.ต.หญิง พญ.พิมพรรณ ทรัพย์ขำ  ผู้บังคับการ รพ.ดารารัศมี รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21. นพ.นพปฎล ศังขะฤกษ์  ผู้อำนวยการรพ.มเหสักข์ (เครือรพ.วิภาราม) 
22. นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร  รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ  
23. นางสาวมยุรี ไวกิจอเนก  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 3 
24. น.ต.สุธรรม ระหงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
25. นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
26. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์  รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซาเทิร์นกรุ๊ป ประเทศไทย 
27. นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด  
28. พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนเนส เอสเตท จำกัด
29. นางสาวอธิชา บัณฑิตวรชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อมท์ กรุ๊ป จำกัด
30. นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์  รอง ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
31. นพ.วิทยา พลสีลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข
32. ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล  รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการ รพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
33. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์  รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34. นพ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 
35. นายปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เปาโล พหลโยธิน 
36. พญ.ภัทรหทัย ภู่พานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ลาดพร้าว
37. นายกฤษณ์ อิ่มแสง  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
38. นางพนิต มโนการ  รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 จ.สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
39. นางสิริพร ภาณุพงศ์  ที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  กระทรวงยุติธรรม 
40. นางสาวปิยะนุช โฆษิตวุทธิ  ประธานกรรมการบริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
41. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์  กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
42. นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 
43. นางสาวศรีบังอร รัตนวงศ์สวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสำลี จำกัด 
44. นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร  กรรมการบริหาร บริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์)จำกัด และผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่น จำกัด(มหาชน)
45. พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ  ผู้อำนวยการเฉพาะด้านศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
46. พญ.บุษกร โลหารชุน  รอง ผู้อำนวยการด้านการแพทย์  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
47. ศ.นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล  รองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
48. พ.อ.(พิเศษ) รศ.นพ.สมภพ ภู่พิทยา  หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิคส์ รพ.พระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก  กองทัพบก 
49. นพ.อุกฤษฎ์ อุเทนสุต  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. และ นายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย 
50. ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา  ผู้อำนวยการปฏิบัติการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) 
51. นายธรรมรัฐ ต่อพิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน กลุ่ม 4 และ 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  
52. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร  รองประธานและกรรมการ มูลนิธิชลดา 
53. นางสาวจิราพร คกาทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ศาลยุติธรรม 
54. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  
55. รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด 
56. นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
57. นางสุวรรณี วัธนเวคิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
58. นายอานนท์ เจริญรุ่งเรือง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
59. พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข
60. นพ.วิโรจน์ รักษากุล  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
61. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์  รศ. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
62. พ.อ.นพ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร  หัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 
63. นพ.สมพร ระวิงทอง  รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  กองทัพเรือ
64. ทพญ.พิมพ์ธาดา กิตติพิบูลย์  ผู้บริหาร คลินิกทันตกรรม โกโก้สไมล์ 
65. นพ.อุทัย ตัณศลารักษ์  ผู้อำนวยการ รพ.เสรีรักษ์
66. นายธนิตพล ไชยนันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี 
67. นางสาวอนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
68. นางจิราพร ศรีสอ้าน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
69. นายชัยยศ จิรบวรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด  
70. ผศ. ดร.ภูวนิดา คุนผลิน  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นัมเบอร์วันเฟอร์รี่ จำกัด  
71. นายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค รีเทล เซอร์วิส จำกัด
72. นางเอมี่ อนุราษฎร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์ เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
73. นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล  ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช 
74. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
75. รศ. พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค  ผู้ช่วย ผู้อำนวยการรพ.จุฬาลงกรณ์  ด้านจัดซื้อ สภากาชาดไทย
76. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์  คณบดีแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
77. น.อ.หญิง อัจฉรี สิกขมาน  รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมแพทย์ทหารเรือ 
78. นพ.น๊อต เตชะวัฒนวรรณา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานองค์กรแพทย์ รพ.พระรามเก้า 
79. นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รพ.ราชธานี จำกัด (มหาชน)  
80. นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกทม. เขตพื้นที่ 8 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
81. พล.อ.อนุชา รักเรือง  ที่ปรึกษาคณะกรรมมธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา 
82. นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร  ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
83. นายกฤษดา ธีรวรชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
84. นางเจิดนภางค์ ประดิษฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอ็นพีโซลูชันส์ จำกัด  
85. นายธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาสไมล์ไดเร็ค จำกัด
86. นางมณีสุดา ศิลาอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
87. นายสมพงษ์ เผอิญโชค  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)  
88. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ  หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
89. นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์  รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข จ.นครราชสีมา
90. นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
91. นพ.อภิรักษ์​ สันติงามกุล  ​รศ. ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย 
92. นพ.ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์  ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม.
93. น.อ.นพ.วสุธา ข่ายแก้ว  ผู้อำนวยการกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
94. นางสาวนลิน วนาสิน  กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
95. นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์  ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้า กระทรวงสาธารณสุข 
96. นายราเมศ รัตนะเชวง  เลขานุการประธานรัฐสภา, โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ รัฐสภา
97. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง  ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) กระทรวงพาณิชย์ 
98. นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์  กรรมการบริหาร บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด
99. นางสาวนันทพร ลิ้มอิ่ม  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาครัฐ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
100. นางรัตนา ชินบุตรานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด
101. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
102. ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล  ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
103. รศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
104. พญ.อังคณา อุปพงษ์  รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.กำแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร 
105. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  รองคณบดี ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
106. นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม 
107. น.อ. นพ.นคร บุญมี  ผู้อำนวยการรพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
108. พญ.มนัสลักษ์ อริยะชัยพาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.รวมแพทย์ จ.สุรินทร์ 
109. นางสาวพรทิวา นิพาริน นาคาศัย   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์  
110. นายวุฒิชัย แสงสำราญ  รองอธิบดี ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
111. นายศรัณย์ รักษ์เผ่า  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
112. ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  
113. นายปริญญา พัฒนภักดี  ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
114. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด 
115. ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระรามเก้าฮอนด้าคาร์ส์
116. นายสมยศ ปองเสงี่ยม  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิว อาย จำกัด
117. พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์  ผู้อำนวยการรพ.นครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จ.นครปฐม
118. นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว.
119. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ชียงใหม่ 
120. รศ.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
121. รศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข  ​รศ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
122. พ.ต.อ.ภกญ.พัชรา วงษ์สุวรรณ  นายเวร (สัญญาบัตร 4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
123. นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
124. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
125. นายสถาพร ภักดีวงศ์  อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด 
126. สพญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
127. นางนภารัตน์ คิ้วศุภกร  ประธานกรรมการ บริษัท เคเอฟ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด  
128. นางสาวปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล  กรรมการบริษัท บริษัท แอล เอ็น จี ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด  
129. นางปิยพรรณ หันนาคินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด 
130. นางสาวสิรังรอง โชว์วิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด
131. นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข
132. ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร  ทพ.เชี่ยวชาญ, ประธานเครือข่ายทันตะภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี 
133. ผศ.(พิเศษ) พญ.อารยา บุญยะลีพรรณ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านสันติวิธี รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
134. รศ. นพ.ดิลก ภิยโยทัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
135. พญ.ศนิ มลกุล  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล  
136. น.อ. นพ.กฤษฎา ศาสตรวาหา  รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
137. พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล  รองประธานองค์กรแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำรพ.พญาไท 2  
138. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
139. นายบุญยอด มาคล้าย  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย
140. นายสถาพร ดาโรจน์  ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลยุติธรรม 
141. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง  รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
142. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
143. ดร.ชาญ กุลถาวรากร  ประธานบริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด 
144. นางวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
145. นายสุพจน์ ชัยวิไล  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด 

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?