ปธพ.8 ศึกษาดูงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)

ศึกษาดูงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมดูงานเยียมชมดูงาน 
       โดย คุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินพื้นฐาน

- ห้องสมุดมารวย
- พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

- บรรยายพิเศษ บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อความมั่นคงทางเศรษบกิจและสังคมไทย 
       โดย คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ 

- บรรยายพิเศษ บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทย
       โดย คุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี

- บรรยายพิเศษ บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
       โดย คุณสินีนาฎ แจ่มศรี