งานประชุมวิชาการประจําปี 2562 แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 7


งานประชุมวิชาการประจําปี 2562 แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 7 
พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ 

นักศึกษาหลักสูตรธรรมธิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
วันที่10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผ้อํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมธิบาลทางการแพทย์สําหรับผ้บริหารระดับสููง ร่นที่7 (ปธพ.7) 
กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง การแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภา 
กล่าวแสดงความยินดีกบความเป็นมาของการประชุมวิชาการ ปธพ.7 เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
 
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
กล่าวถึงความร่วมมือและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปธพ.7 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หมอไปหาคนไข้” 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภาคณะผู้บริหารฯและสื่อมวลชน 
ร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบอร์ดเสนอผลงานวิจัย ทั้ง ๑๐ กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
     กลุ่มที่1 : แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย
     กลุ่มที่2 : การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ระหวางแพทยสภากับสถาบันผลิตแพทย์
     กลุ่มที่3 : 5 G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ
     กลุ่มที่4 : การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ
     กลุ่มที่5 : การศึกษาแนวทางการป้องกนวัณโรคในแรงงานตั่างด้าวจังหวัดเชียงรายตามหลักธรรมาภิบาล
     กลุ่มที่6 : ข้อเสนอเพื่อป้องกนผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ตั่อสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนใน สังคมไทย
     กลุ่มที่7 : ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัล ต่อผลการเรียนภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพระหว่าง
                  บุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือโดยอิสระในโรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน
     กลุ่มที่8 : ปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทยประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนํามาใช้และการกำกับดูแล
     กลุ่มที่9 : สิ่งกีดขวางดําเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ : มุมมองสากล
     กลุ่มที่10 : การศึกษาปัจจัยที่นําไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา 
บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย”พร้อม รับมอบ สรุปผลการวิจัยของนักศึกษา ทั้ง 10 เรื่องจาก นักศึกษา ปธพ.7
“นายแพทย์วันชาติศุภจัตุรัส และ นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตร ประธานวิชาการ” เป็นผู้มอบ
 
และ พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ 
* ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาปธพ.7 
* นายกแพทยสภาและกรรมการแพทยสภา ติดเข็มเกียรติคุณให้นักศึกษาปธพ.7 
 
ถ่ายภาพที่ระลึก ในโอกาส ปธพ.๗ สําเร็จการศึกษา
***********************************************************************

ภาคบ่าย

ศาสตราจารย์นายแพทย์จิตร สิทธีอมร กล่าวต้อนรับ และเปิดงานแถลงผลการวิจัย ทั้ง 10 เรื่อง 
 
หัวข้อวิชาการ  : การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาล ของรัฐ 
     นําเสนอโดย พลตํารวจตรีหญิง แพทย์หญิงพรเพ็ญ บุนนาค ประธานกลุ่ม และคณะ
หัวข้อวิชาการ : การศึกษาปัจจัยที่นําไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหวางบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
     นําเสนอโดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรีและนาย สมศักดิ์ปริศนานันทกุล
หัวข้อวิชาการ: การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบความสัมพันธ์ระหวางแพทยสภาก่บสถาบันผลิตแพทย์ 
     นําเสนอโดย : พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดุสิต สถาวร ประธานกลุ่ม และคณะ
หัวข้อวิชาการ: แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย 
     นําเสนอโดย : ดร.สมชาย หัชลีฬหา
หัวข้อวิชาการ : 5 G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ
     นําเสนอโดย : พลโท ดร. พีระพงษ์มานะกิจ และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุโรจน์ศุภเวคิน
หัวข้อวิชาการ: ปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์และการสาธารณสุขไทยประเด็นด้านการส่งเสริม พัฒนา การนํามาใช้และ การกำกับดูแล
     นําเสนอโดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชตินาวาเอก นายแพทย์ธํารงประวัติเชิดเกียรติกุล และ นายแพทย์ศรัณย์อินทกุล
หัวข้อวิชาการ : ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัล ต่อผลการเรียนภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง     
นักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือโดยอิสระใน โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้มีการใชโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน 
     นําเสนอโดย : ศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุรณีกาญจนถวัลย์
หัวข้อวิชาการ : ข้อเสนอเพื่อป้องกนผลกระทบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ตั่อสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 
     นําเสนอโดย : แพทย์หญิง จัญจุรีอัศวุตมางกุร
หัวข้อวิชาการ : การศึกษาแนวทางการป้องกนวัณโรคในแรงงานตั่างด้าวจังหวัดเชียงรายตามหลักธรรมาภิบาล 
     นําเสนอ โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
หัวข้อวิชาการ : สิ่งกีดขวางดําเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านสุขภาพ : มุมมองสากล
     นําเสนอโดย : ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
 
พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผ้อํานวยการหลักสููตร กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม และปิดการประชุม