“โครงการประชุมวิชาการ ปธพ.” และเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)


“โครงการประชุมวิชาการ ปธพ.” และเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ไทยด้วยธรรมาภิบาล โดยการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี “โครงการประชุมวิชาการ ปธพ.” และเสนอผลงานวิจัยของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ ???? แต่ละรุ่นจะระดมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพื่อจัดทำผลงานวิจัยทางวิชาการ รุ่นละ 10 เรื่อง โดยเน้นให้ทำการศึกษาวิจัยปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อนำมาแก้ไขพัฒนาในขณะที่ศึกษาและเมื่อจบหลักสูตรจะนำผลงานวิจัยนั้นมานำเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขบริหารระบบสาธารณสุขเป็นรูปธรรมต่อไป และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ผลงานวิชาการดังกล่าวจะถูกนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมีโครงการขยายไปให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ทั่วไปด้วย นอกจากนี้ยังถือเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการให้สาธารณชนทราบโดยกว้าง และยังเป็นการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้าง “แพทยสภาสมัยใหม่” ที่อยู่บนหลักการทำงานร่วมกัน สำหรับหัวข้อผลงานวิชาการของนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 มีดังนี้
หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1 การเตรียมตัวของระบบการแพทย์และสาธารณะสุขกับสังคมผู้สูงวัยใน 5 ปีข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มที่ 2 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการกำหนดนโยบายด้านอัตรากำลังแพทย์และพยาบาลของประเทศ
ประเด็น ภาระงานและคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของระบบ
กลุ่มที่ 3 การใช้หลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์แนวคิด "การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล"
ที่เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่มี "คุณภาพและยั่งยืน"
กลุ่มที่ 4 Teleconference และ telemedicine ทิศทางการให้บริการทางการแพทย์ยุค 4 G กับกฎหมาย และความรับผิด ให้วิเคราะห์ผลดีผลเสียและการนำมาใช้ตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 5 การปฏิรูป ระบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 6 ศึกษาวิเคราะห์ "การบริหารงบประมาณของ สปสช. "
ระดับและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 7 Thailand Health Care 4.0 การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 8 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย และกลไกคุ้มครองเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน
ในการรับบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์
กลุ่มที่ 9 บทบาทของ "โรงพยาบาลและสถาบันเอกชนในกระบวนการแพทยศาสตร์ศึกษา
กรณีทั้งก่อนและหลังปริญญา"นโยบายอย่างไร จึงจะเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 10 การใช้หลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรจะเป็นในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ บนดุลยภาพด้านทรัพยากรและความต้องการ