ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มที่มิใช่แพทย์ (Non-med)


กิจกรรมเตรียมความพร้อมกลุ่มที่มิใช่แพทย์ (Non-med) 
บรรยำยพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุาคม 2565 เวลำ 13.00-16.00 น ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถำบันพระปกเกล้ำ

 

บรรยายพิเศษ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ กลุ่ม Non Med
บรรยายพิเศษเรื่อง
"โครงสร้างระบบแพทย์ไทย ที่นักศึกษา Non Med ต้องทราบ"
โดย พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญเลขาธิการแพทยสภา ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.

และ  บรรยายพิเศษเรื่อง
"ข้อควรรู้เมื่อต้องเรียนกับแพทย์ (Med) และศัพท์ทางการแพทย์"
โดย นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.

วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ